Средновековие

През периода на средновековието града носи името Вратица. То е раннославянска форма на умалителното врата, вратичка, вратица, вратца. Това име е израз на самата местност, представляваща тесен планински проход, подобен на врата.

Според легендите при османското нашествие, използвайки естествените възможности на района и здравите стени на крепостта, дълго време успешно се е отбранявал Радан войвода.

В годините на турското владичество Враца е гарнизонно и попътно селище, нееднократно опустошавано и възстановявано. Най-напред е пострадало при влашкия владетел Михай Витяз през 1596 г., а по-късно (в началото на XIX век), по времето на Осман Пазвантооглу, градът става арена на сражение между видинския феодал и султанските войски.

В околностите на града е била случайно намерена продупчена сребърна полска монета сечена за Литва - 3 гроша на полския крал Стефан Батори/1576-1586/,отсечена в 1586 г./Монетата е частно притежание - http://auction.bg/item.php?id=386925/.

Тази находка е своеобразно свидетелство за търговските връзки на града с Панска Полша и съюзната й присъединена след Люблинската уния от 1569 г. към нея Литва през XVI в. В османски данъчен регистър от 1553 г.,съхраняван в Ориенталския отдел на Национална библиотека "Св.св.Кирил и Методий" - София,градът се споменава под името Увраджа/Руси Стойков - "Нови сведения за миналото на българските селища през XV-XVI в." - списание Исторически преглед,книга 6 от 1959 г./.